فرهنگ در دانشگاه اسلامی (CIU) - اعضای هیات تحریریه