فرهنگ در دانشگاه اسلامی (CIU) - فرایند پذیرش مقالات