بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مرگ‌آگاهی ریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران.

چکیده

هدف: پژوهشگرانی که در حوزۀ مرگ و به خصوص مرگ‌آگاهی و اضطراب مرگ مطالعه می‌کنند، باید از ابزارهایی استفاده کنند که از روایی و پایایی کافی برخوردار باشند تا بتوانند نتایج دقیق‌تر و معتبرتری ارائه دهند. بنابر این، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ترجمه شدۀ مرگ‌آگاهی ریان(1977) بود. روش: مطالعۀ حاضر یک پژوهش روش‌شناسی با طرح توصیفی بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ایلام در سال تحصیلی 400-1399 بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 163 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس مرگ‌آگاهی ریان و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر(1970)، نظرات متخصصان و فرم ارزیابی بود. یافته‌ها: نتایج بررسی روایی صوری کیفی و کمّی، روایی محتوایی و روایی ملاکی از نوع همزمان و پایایی برای مقیاس مرگ‌آگاهی مطلوب و مناسب بود. همچنین بین مرگ‌آگاهی و اضطراب مرگ همبستگی منفی و معکوس معناداری وجود داشت(866/0-=r). میزان پایایی مقیاس مرگ‌آگاهی با روش آلفای کرونباخ نیز برابر با 92/0 بود. نتیجه‌گیری: فرم ترجمه شدۀ مقیاس 19 سؤالی مرگ‌آگاهی ریان از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و برای اجرای پژوهش در ایران مناسب است.

کلیدواژه‌ها


 • اکبرزاده، فریبا؛ مهدی دهباشی و جعفر شانظری(1393). «بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر». الهیات تطبیقی، ش 5(11): 1-20.
 • بشرپور، سجاد؛ نسا کاظمی و محمدنبی صالحی(1397). «اثربخشی رواندرمانی گروهی مثبتنگر بر خود متمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان». فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ش 25(5): 732-739.
 • دادفر، محبوبه؛ دیوید لستر، علی‌اصغر اصغرنژاد فرید، محمدکاظم عاطف وحید و بهروز بیرشک(1396). «مدل مفهومی 8A برای آموزش مرگ». شفای خاتم، ش 5(4): 99-109.
 • رستمی، مریم؛ کبری نصرتی، گلین مهدی‌نژاد گرجی و میترا کبیری(1398). «اضطراب مرگ در سالمندان: نقش سرسختی روان‌شناختی و التزام عملی به نماز». روان‌شناسی پیری، ش 5(4): 309-320.
 • سبزه‌آرای لنگرودی، میلاد؛ نادر حاجلو، سجاد بشرپور و عباس ابوالقاسمی(1395). «مرگ‌آگاهی تجربه‌ای بیدارکننده: دو مطالعه بر اضطراب مرگ و ارزشگذاری آرزوهای بیرونی». پژوهش در سلامت، ش 10(4): 19-29.
 • شریف‌نیا، حمید؛ سعید پهلوان شریف، امیرحسین گودرزیان، علی‌اکبر حق‌دوست، عباس عبادی و محمدعلی سلیمانی(1395). «ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس گسترده شدۀ اضطراب مرگ تمپلر در نمونه‌ای از جانبازان شیمیایی ایران». حیات، ش ۲۲(۳): ۲۲۹-۲۴۴.
 • مجیدی، مریم(1397). «فروغ فرخزاد و مرگ‌آگاهی دازای در اندیشۀ هستی‌شناسانۀ هایدگر». اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات. تهران: https://civilica.com/doc/785773
 • هایدگر، مارتین(1399). هستی و زمان. ترجمۀ سیاوش جمادی. تهران: ققنوس، چ نهم.
 • یالوم، اروین دی(1399). روان‌درمانی اگزیستانسیال. ترجمۀ سپیده حبیب. تهران: نی، چ سیزدهم.
 • Bala, R. & SK. Maheshwari (2019). “Death anxiety and death depression among elderly”. International Journal of Psychiatric Nursing, 5(1): 55-59.
 • Brewer, G. (2002). Differing death scenarios: self- esteem and Death anxiety [Dissertation]. Johnson City, Tennessee: East Tennessee State University.
 • Chan, W.C.H.; A.F. Tin, C.H.Y. Chan, C.L.W. Chan & ACW. Tang (2010). “Introducing the 8A model in death education training: promoting planning for end – of life care for Hong Kong Chinese”. Illness Crisis & Loss, 18(1): 49-62.
 • DeVellis, R.F. (2003). Scale development: theory and applications. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Emanuel, E.J.; D.L. Fairclough, P. Wolfe & L.L. Emanuel (2004). “Talking with terminally ill patients and their caregivers about death, dying, and bereavement: is it stressful? Is it helpful?”. Arch Intern Med. 164(18).
 • Fireston, R. & J. Catlett (2009). Beyond death anxiety: Achieving life-affirming death awareness. New York: Springer Publishing Company.
 • Ma-Kellams, C. & J. Blascovich (2011). “Culturally Divergent Responses to Mortality Salience”. Psychological Science, 22: 1019-1024.
 • Mayers, A. (2013). Introduction to statistics and SPSS in psychology. New York: Pearson Education Limited.
 • Pyszczynski, T.; J. Greenberg & S. Solomon (1999). “A dual-process model of defense against conscious and unconscious death-related thoughts: an extension of terror management theory”. Psychological review, 106(4): 835.
 • Ryan, Thomas Francis Jr. (1977). The Development of the Self-Death Awareness Scale. Masters Theses. 3347. https://thekeep.eiu.edu/theses/3347.
 • Semenova, V. & L.M. Stadtlander (2016). “Death anxiety, depression, and coping in family caregivers”. Journal of Social, Behavioral, and Health Sciences, 10(1): 34-48.
 • Sherman, D.W.; R. Norman & C.B. McSherry (2010). “A comparison of death anxiety and quality of life of patients with advanced cancer or AIDS and their family caregivers”. Journal Assoc Nurses AIDS Care, 21: 99-13.
 • Simon, D. (2014). “Death Anxiety in Palliative Care”. Palliative Medicine Care, 1(1): 2, 1-3.