انگیزه های استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تعداد تقریبی کاربران، تعداد تقریب دوستان و دوستان جنس مخالف، فاکتورهای انگیزشی و تفاوت دختران و پسران به عنوان کاربر شبکه اجتماعی مجازی بوده است. روش:  این مطالعه به صورت توصیفی پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1390-91 انجام شده است که از بین آنها 460 نفر در مرحلۀ اول و 300 نفر در مرحله دوم، از بیست کلاس درسی مختلف به صورت خوشه­ای در این پژوهش انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه انگیزه­های استفاده از فیس­بوک (گلنار، بالسی، و کاکایر، 2010) است. برای ارائۀ نتایج از شاخص درصد فراوانی و آزمون مانکوا استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که مهمترین دلیل جذب مخاطب به فیس­بوک خود افشاگری است با میزان 56/ 72 درصد؛ دومین انگیزه بهبود وضعیت فردی با 5/69 ؛ سومین انگیزه غوطه­ور شدن در رسانه است که 41/68 ؛ چهارمین انگیزه جستجوی اطلاعات با 54/53 ؛ پنجمین انگیزه  وقت گذرانی با 46/52 ؛ ششمین انگیزه حفظ روابط با 8/37 ؛ و هفتمین انگیزه سرگرمی با 35/35. همچنین در خرده مقیاس­های متغیر خود افشاگری، غوطه ور شدن در رسانه، وضعیت فردی و سرگرمی دختران به طور معناداری بالاتر از پسران قرار می­گیرند. به علاوه حدود دو سوم از دانشجویان از شبکۀ اجتماعی مجازی استفاده می­کنند و هر کدام حدود 10دوست یا مخاطب ثابت دارند که تقریبا 4 نفر از آنها از جنس مخالف هستند.  نتیجه­گیری: مجموع نتایج نشان می‌دهد که دختران و پسران در میزان استفاده از فیس­بوک با انگیزه­های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. نتایج این پژوهش می­تواند در بررسی نیازها و شرایط جوانان و توجّه به آنها راه­گشا باشد.

کلیدواژه‌ها