بررسی وضعیت الگوهای دینداری در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد فیروزکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل مورد توجه متولّیان و مدیران فرهنگی جوامع، بحث دین و دینداری در جامعه است. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوهای دینداری در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه بوده است. روش: جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه در سال تحصیلی 91-90 بود که نمونه‌ای به حجم 370 نفر به روش طبقه‌ای و تصادفی انتخاب شدند. با کمک گرفتن از برخی نظریه‌های حوزۀ جامعه‌شناسی دین و با استفاده از الگوی گلاک و استارک، در شش بُعد اعتقادی، مناسک دینی، تجربۀ دینی، محرمّات دینی، پیامدی و دانش دینی، الگوهای دینداری بررسی شده و سپس با نگاهی به علم مدیریت و به خصوص مدیریت فرهنگی، ضمن ارائۀ تصویری از وضعیت موجود دینداری، راهکارهای مدیریتی مناسب جهت ارتقای آن تبیین شده است. یافته‌ها:تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که وضعیت دینداری در بُعد اعتقادی و مناسک دینی در سطح مورد قبول، در بُعد تجربۀ دینی در سطح متوسط به بالا، در بُعد محرّمات دینی در سطح متوسط و در بُعد پیامدی دینی و دانش دینی در سطح مورد قبول است. نتیجهگیری: وضعیت دینداری در بین دانشجویان فیروزکوه در حد مطلوبی است.

کلیدواژه‌ها