مبانی رفاه اجتماعی در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف : هدف مطالعه حاضراین است که:دیدگاه اسلام درخصوص مفاهیم بنیادین رفاه اجتماعی رااستخراج نماید.دراین مقاله با توجه به تقسیم بندی چهارگانه پارسونز، 4 حوزه اصلی شامل حوزه اقتصاد،سیاست،فرهنگ و اجتماع درنظرگرفته شده ودر هریک ازاین حوزه ها پس ازمعرفی اجمالی معیارهای رفاهی مکاتب مختلف ، به بررسی مواضِع و دیدگاه اسلام پرداخته شده است وبرای این منظور نیز از تفاسیرقرآن کریم و نظریات اندیشمندان مسلمان استفاده شده است.ضمن این بررسی به مفاهیم مهمی چون «مالکیت» ، «بازتوزیع ثروت درجامعه» ، «برابری و عدالت» ، «هدف وغایت زندگی»توجه نموده ایم .روش: روش مورد استفاده در این  تحقیق اسنادی و کتابخانه ای بوده است.یافته ها: یافته های این مطالعه حاکی از آن است که :دیدگاههای اسلام درخصوص مفاهیم اصلی و مهم حوزه رفاه اجتماعی، دیدگاهی منحصربه فرد است ودر بسیاری ازموارد با دیدگاههای مکاتب موجود رفاهی تفاوت ماهوی دارد.نتیجه گیری: مکتب اسلام در خصوص بسیاری از حیطه های زندگی اجتماعی انسانها طرح و برنامه دارد که شناخت و اجرای آنها می تواند به تامین رفاه اجتماعی شهروندان منجر شود و این طرحها و برنامه ها اساساَ با آنچه که در سایر مکاتب ارائه می شود تفاوت بنیادی دارند .

کلیدواژه‌ها