تحلیل و ارزیابی هویت ملّی و دینی دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف:هدف تحقیق حاضر تحلیل و ارزیابی هویت ملّی و دینی دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان بود. روش: نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی بود. جامعۀ آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی در سال تحصیلی 1393-1392 بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ محقق ساختۀ سنجش هویت دینی و هویت ملّی استفاده شد. پرسشنامۀ هویت دینی در قالب 20 سوال بستۀ پاسخ و پرسشنامه هویت ملّی شامل 28 سؤال در قالب 4 مؤلفه(سرزمین، فرهنگی، تاریخی و سیاسی) بود. نمره گذاری آن بر مبنای مقیاس(5) درجه­ای لیکرت تعیین شد. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و سازه تأیید گردید. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای هویت دینی 89/0 و هویت ملّی 83/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح توصیفی(فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون  tتک نمونه­ای و تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرم افزارهای  SPSS و Amos گرافیک انجام گرفت. یافته­ها :‌ یافته­ها نشان داد میانگین هویت دینی و مؤلفه­های هویت ملّی در دانشجویان دانشگاه بالاتر از حد متوسط(3) است. بین هویت دینی و ملّی دانشجویان رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. بین هویت دینی و ملّی دانشجویان بر حسب جنسیت، مقطع تحصیلی و معدل، تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته ها می­توان این نکته را پذیرفت که هویت ملّی و دینی به عنوان دو عرصه مهم از مقولۀ هویت، نقشی مهم و برجسته در ایجاد، احیا و رشد متوازن فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف از جمله جامعۀ ایران ایفاء می­کند.