بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت در دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف:احساس غربت می‌تواند زمینه‌ساز احتمال بروز اضطراب، افسردگی، مصرف مواد و الکل و حتی خودکشی باشد. و هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت در دانشجویان دختر بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دختران کارشناسی ورودی سال 91 به دانشگاه علامه طباطبایی بود که از طریق نمونه گیری خوشه­ای دو دانشکده به تصادف انتخاب و از طریق اطلاعیه و انجام غربالگری 20 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل 10 نفره گمارده شدند. گروه­های آزمایش به مدت 8 جلسه 5/1 ساعته به صورت یک­بار در هفته تحت آموزش قرار گرفتند. در این تحقیق از پرسشنامۀ احساس غربت استفاده شد. یافته­ها: نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت تأثیر معنی داری داشته است(p<0/05). نتیجه گیری: با توجّه به نتایج بدست آمده می­توان گفت که آموزش خودمتمایزسازی موجب کاهش احساس غربت می شود؛ بنابراین می­توان روش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر را روش مناسبی جهت مداخلات روانی- تربیتی و مشاوره­ای در دانشجویان دختر قلمداد نمود.

کلیدواژه‌ها