طراحی الگوی مدیریت عملکرد در صنایع خلاق و فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران، استادیار مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران

2 دکترای مدیریت رسانه از دانشگاه تهران، استاد مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

3 دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع). تهران، ایران..

4 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

چکیده

هدف: صنایع خلاق یا فرهنگی مفهوم نسبتاً نوظهوری است که در دهه‌های اخیر و در سیاستگذاری‌های اقتصادی و فرهنگی به آن توجه شده است. با توجه به وابستگی بسیار به خلاقیت نیروی انسانی، مدیریت صحیح منابع انسانی در این سازمانها از کلیدی‌ترین فعالیتهای مدیریت است. یکی از سازوکارهای مهم مدیریت منابع انسانی که می‌تواند نقش مؤثری در استفادة بهینه از سرمایة انسانی داشته باشد، نظام مدیریت عملکرد است. با توجه به مشخصه‌های خاص صنایع خلاق و فرهنگی، هدف اصلی این پژوهش ارائة الگو برای نظام مدیریت عملکرد در این حوزه بود. روش: اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان، گردآوری و سپس با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد(رویکرد گلیزر) تحلیل و الگوی مد نظر استخراج شد. یافته‌ها: الگوی استخراجی متشکّل از ۹ مؤلفة اصلی است که عبارتند از: مؤلفه‌های فرایندی، مؤلفه‌های کلیدی، مؤلفه‌های مبنایی، بافتار سازمانی، مؤلفه‌های اقتضائی، مؤلفه‌های مدیریتی، مؤلفه‌های ورودی مدیریت عملکرد، مؤلفه‌های خروجی مدیریت عملکرد و مؤلفه‌های اثربخشی مدیریت عملکرد، که مؤلفه‌های فرایندی، کلیدی و مبنایی، هستة محوری الگو را تشکیل داده‌اند. نتیجه‌گیری: با تکیه بر الگوی ارائه شده، می‌توان یک نظام کارامد و متناسب مدیریت عملکرد برای اعمال در صنایع خلاق و فرهنگی ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


-     ایزدی، مجتبی(۱۳۹۶). مدیریت عملکرد در سازمانهای فرهنگی. تهران: دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملی.
-     باک، لازلو(۱۳۹۶). رهبری منابع انسانی در شرکتهای فنّاوری اطلاعات(قوانین کار در گوگل). ترجمة فرشید اردوانی و سارا عقیلی. تهران: جهاد دانشگاهی.
-     حسینی‌پور سی‌سخت، نیکنام و سهیلا کیاسی(۱۳۹۳). صنایع فرهنگی، صنایع خلاق. تهران: فرهنگ مانا، چ دوم.
-     رضائیان، علی و اسدالله گنجعلی(۱۳۹۰). مدیریت عملکرد: چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
-     شریفی، سیدمهدی؛ علی حاج‌محمدی و نفیسه انصاری(۱۳۹۷). مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
-     کیقبادی، مرضیه؛ مرضیه فخرایی، سیده سارا علوی و عبدالمجید زواری(۱۳۸۷). از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق: مرور ادبیات موضوع، همراه با نگاهی به وضعیت صنایع فرهنگی در کشورهای پنج قاره جهان. قم: اداره کل تبلیغات اسلامی.
-     ملکی‌فر، عقیل و مرضیه کیقبادی(۱۳۹۳). فرصت تاریخی صنایع فرهنگی(صنایع خلاق). تهران: آینده‌پژوه.
-     Armstrong, Michael (2006). Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines. 3rd Edition. London: Kogan Page.
-     Armstrong, Michael (2017). Armstrong on Reinventing Performance Management: Building a Culture of Continuous Improvement. London: Kogan Page.
-     Bock, L. (2017). Human Resource Leadership in IT Organizations (Work Rules in Google). Translated to Persian by F. Ardaavni & S. Aghili. Tehran: Academic Center for Education, Culture and Research.
-     Department of Digital, Culture, Media and Sport of UK (2001). Creative Industries Mapping 2001. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-2001
-     Department of Digital, Culture, Media and Sport of UK (2015). Creative Industries Economic Estimates – January 2015. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/statistics/creative-industries-economic-estimates-january-2015
-     Department of Digital, Culture, Media and Sport of UK (2016). Creative Industries Economic Estimates – January 2016. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/statistics/creative-industries-economic-estimates-january-2016
-       Girdauskienė, Lina, Algimantas Sakalas & Asta Savanevičienė (2012). “Human Resource Management in Creative Organization. International Conference on Economics Marketing and Management”. International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR). Vol. 28: 78-82.
-     Hesmondhalgh, David (2007). The Cultural Industries, London: Sage, 2nd Edition.
-     Higgs, P.; S. Cunningham & H. Bakhshi (2008). Beyond the Creative Industries: Mapping the Creative Economy in the United Kingdom. London: Nesta.
-     Hosseini pour Sisakht, N. & S. Kiasi (2004). Cultural Industries, Creative Industries. Tehran: Farhange Mana, 2nd Ed.
-     Izadi, M. (2017). Performance Management in Cultural Organizations. Tehran: National Defense University and Research Institute Publication.
-     Keyghobadi, M.; M. Fakhraei, S. Alavi & A. Zavvari (2008). From Cultural Industries to Creative Industries. Qom: Islamic Development Organization of Qom.
-     Kuvass, B.; R. Buch & A. Dysvik (2016). “Performance Management: Perceiving Goals as Invariable and Implications for Perceived Job Autonomy and Work Performance”. Human Resource Management, 55(3): 401-412.
-     Malekifar, A. & M. Keyghobadi (2014). Historical Opportunity of Cultural Industries (Creative Industries). Tehran: AyandehPajouh.
-     Morawski, Mieczyslaw (2016). "How to Manage Knowledge Workers in Creative Industries: Evidence from Poland". European Conference on Knowledge Management.Kid more End: 639-649.
-     Reazaeian, A. & A. Ganjali (2011). Performance Management: What, Why and How. Tehran: Imam Sadiq University Publication.
-     Ryan, B. (1992). Making Capital from Culture: The Corporate Form of Capitalist Cultural Production. Berlin/ New York: Walter de Gruyter.
-     Saks, Alan M. & Robert R. Haccoun (2013). Managing Performance through Training and Development. 6th Edition. Boston: Cengage learning.
-     Schleicher, D.J.; H.M. Baumann, D.W. Sullivan, P.E. Levy, D.C. Hargrove & B.A. Barros-Rivera (2018). “Putting the System into Performance Management Systems: A Review and Agenda for Performance Management Research”. Journal of Management, 44(6): 2209-2245.
-     Sharifi, M.; A. Haj Mohammadi & N. Ansari (2018). Human Resource Management in Creative Industries. Tehran: Industrial Management Institute.
-     United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD). UNCTAD’s Work on the Creative Economy. Available at: https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy.aspx (Last Seen in 17 May 2019)
-     World Intellectual Property Organization (2017). How to Make a Living in the Creative Industries? Geneva: WIPO.
-     Xi, T. (2011). Optimizing Performance Management by Management by Objectives. Bachelor’s Degree Programme in Business Management, Laurea University of Applied Sciences.