دوره و شماره: دوره 9، شماره 33 - شماره پیاپی 4، زمستان 1398، صفحه 461-626 
3. بررسی و تحلیل ویژگی‌های مدیران برای هدایت منابع انسانی در پرتو استعارۀ نور در قرآن کریم

صفحه 507-526

سید رضا سید جوادین؛ جواد قلیچ لی؛ محمد علی لسانی فشارکی؛ علی اصغر پورعزت


5. طراحی چارچوب مسئله‌شناسی فرهنگی در دانشگاههااز دیدگاه امام خامنه‌ای

صفحه 543-564

حسین گرجی پور؛ وحید خاشعی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ علی اصغری صارم