دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 499-670 
7. پیشایندها و پیامدهای کدهای اخلاق گردشگری استان بوشهر: مطالعة پدیدارشناسی

صفحه 637-662

10.22034/ciu.2021.1019

حسین دشتی عسکری؛ مهرداد صادقی ده‌چشمه؛ رضا ابراهیم‌زاده دستجردی