دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 184-383 
2. وابستگی به مسیر در شکل‏گیری حکمرانی نظام آموزش عالی ایران

صفحه 207-230

10.22034/ciu.2021.1088

هادی یوسفی؛ جمیله علم‏الهدی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ غلامرضا ذاکرصالحی