دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1400، صفحه 561-700