دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 523-730 
2. بازخوانی آرزوهای بازدارنده از فرهنگ متعالی در قرآن کریم

صفحه 545-572

بی بی سادات رضی بهابادی؛ راضیه مظفری


4. بررسی نقش جهت‌گیری مذهبی در تبیین سلامت روان‌شناختی دانشجویان

صفحه 603-624

عباسعلی حسین خانزاده؛ حسین حیدری؛ محبوبه طاهر؛ مریم صادقی فرد


7. رابطۀ هوش معنوی و خودکنترلی میان دانشجویان دانشگاههای تهران و شهید بهشتی

صفحه 669-694

محمد تابان؛ میترا نوراد صدیق؛ بیژن عبدالهی؛ علی یاسینی؛ فریده صیدی