دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 471-626 
1. شناسایی استانداردها و مؤلفه‌های اخلاقِ حرفه‌ای تدریس استادانِ دروس معارفِ اسلامی

صفحه 473-494

مرتضی مرادی دولیسکانی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرتضی کرمی؛ مقصود امین خندقی