دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 423-592 
1. بررسی نقش رسانه‌های جمعی در کاهش موانع توسعۀ فرهنگی با رویکرد مدیریتی

صفحه 425-446

هاجر آصف؛ مجتبی امیری؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر


3. ساخت و اعتباریابی مقیاس تعلقات دنیوی

صفحه 467-484

منصوره مهدی یار؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ محمدعلی گودرزی