درباره نشریه

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی طبق نامه 3/234384 مورخ 1390/11/16 "بررسی نشریات علمی کشور"، در جلسه 1390/10/21 به دریافت درجه "علمی-پژوهشی" نایل شده است.