اهداف و چشم انداز

فرهنگ به عنوان نظام اعتقادات و باورهای اساسی, ارزشها و الگوهای اساسی رفتاری تعریف می‌شود و بر اساس تحقیقات دانشمندان، بر تمام ابعاد سازمان و مدیریت تأثیر دارد. مهم‌ترین عنصر فرهنگ، ارزشهاست که از اعتقادات اساسی یک جامعه نشئت گرفته و بر چگونگی رفتار فردی, گروهی و سازمانی تأثیر می‌گذارد. زمانی می‌تواند این تأثیر مثبت باشد که ارتباط منطقی و صحیح بین اجزای فرهنگ در یک سازمان و جامعه وجود داشته باشد. شناسایی ارزشها و الگوهای رفتاری اثربخش، موضوع تحقیق دانشمندان در کشورهای مختلف است؛ زیرا نمی‌توان یک مجموعه ارزشها و الگوهای رفتاری را برای همة جوامع یکسان فرض کرد. بدیهی است با توجه به اهداف متعالی جامعة اسلامی، این نوع تحقیقات از اهمیت بالایی برخوردار است و خود یک هدف متعالی تلقی می‌شود.

اهمیت این تحقیقات به حدی است که برخی دانشمندان، نقش اساسی رهبران سازمان را مدیریت ارزشها در سازمان می‌پندارند. حتی برخی بیان می‌کنند که باید عملکرد عالی را با حاکم بودن ارزشها در سازمان سنجید. در ایران اسلامی با توجه به هدف از تأسیس حکومت و خلقت انسان، این وظیفه از اهمیت مضاعف برخوردار است؛ زیرا در سازمانهای دارای فرهنگ اسلامی، اصل، ساخته شدن انسانهاست. امروزه دانشمندان مدیریت برای پیگیری این نوع موضوعات در تحقیقات خود از اصطلاح‌های فرهنگ سازمانی مثبت و همچنین فرهنگ سازمانی اخلاقی استفاده می‌کنند که نشان دهندة اهمیت موضوع است.

بر این اساس،”فرهنگ در دانشگاه اسلامی“ به دنبال توسعة تحقیقات و مطالعات در زمینه‌های ذیل است:

1. مطالعه و تحقیق در زمینه ماهیت, محتوا و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی؛

2. شناسایی ارزشها و الگوهای رفتاری در جهت توسعة بهره‌وری؛

3. شناسایی و توسعة راهکارهای ایجاد و تقویت ارزشها و الگوهای رفتاری مبتنی بر آموزه‌های دینی؛

4. نقش دانشگاه در شناسایی و ترویج فرهنگی مبتنی بر آموزه‌های دینی؛

5. انجام تحقیقات به منظور شناسایی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی و راهکارهای بهبود وضعیت فرهنگی بر اساس دیدگاه اسلام.

چشم انداز مجله

1-نمایه سازی مجله در پایگاه های معتبر بین المللی

2-ارتقاء جایگاه پژوهش در  علوم اجتماعی و فرهنگ دانشگاهی با رویکرد اسلامی

3-بسط نظریه پردازی در علوم  اجتماعی با تاکید بر اندیشه های اسلامی

امید است استادان حوزه و دانشگاه و محققان در جهت تحقق اهداف مذکور مسئولان ذی‌ربط را یاری کنند.