اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب محمدنژاد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

chavooshi313yahoo.com

سردبیر

دکتر سید رضا سیدجوادین

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

rjavadinut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر هادی بهرامی احسان

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران

hbaharamiut.ac.ir

دکتر محسن ایمانی نائینی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

imanimo2gmail.com

دکتر محمد حسین پناهی

استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی

mhpanahiyahoo.com

دکتر حبیب الله دعائی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

doaeimgmt.usb.ac.ir

دکتر مجتبی رحماندوست

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

rahmandostut.ac.ir

دکتر سید رضا سیدجوادین

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

rjavadinut.ac.ir

دکتر حبیب الله طاهری

دانشیار گروه الهیات دانشگاه تهران

htaheriut.ac.ir

دکتر محمود عیسوی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

eisavimyahoo.com

دکتر محمدرضا مجیدی

دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

mr_majidiunesco.org

دکتر حبیب محمدنژاد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

chavooshi313yahoo.com