فرایند پذیرش مقالات

دریافت فایل فلودیاگرام مراحل داوری مقاله

- داوری مقاله (حداقل ۲ داور) و به صورت ناشناس

- بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالۀ دریافتی و اعلام نظر به نویسنده تا آغاز فرآیند داوری:                  طی ۱۰روز کاری

- میانگین بازۀ زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله:                                                                     ۶ ماه (بین ۳تا ۶ماه)

فرآیند داوری:

1- تهیه مقاله بر مبنای چارچوب‌های مشخص شده در راهنمای نویسندگان

2- ارسال مقاله از طریق سامانه با ذکر کامل مشخصات، شماره تلفن‌ها و ایمیل نویسنده یا نویسندگان

3- تعیین یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول مرتبط با نشریه

4-بررسی اولیه مقاله توسط مدیر مسئول برای تعیین تکلیف پیرامون ارسال به سردبیر یا اعلام عدم پذیرش آن در همین مرحله

5- بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر برای تعیین تکلیف پیرامون ارسال به داوری یا اعلام عدم پذیرش آن در همین مرحله

6- در صورت تأیید مقاله توسط سردبیر ارسال آن به داوران مرتبط و مورد وثوق نشریه

7- در صورت تأیید داوران و اعلام نظر آنان مبنی به ضرورت اصلاح مقاله، ارسال آن به نویسنده یا نویسندگان برای اعمال اصلاحات

8- داوری مجدد برای کنترل اصلاحات خواسته شده

9- طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه برای بررسی و تأیید یا رد نهایی

10- پس از تأیید مقاله توسط هیأت تحریریه ارائه برگه پذیرش به نویسنده یا نویسندگان (در صورت تقاضا)

11- قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ براساس صلاحدید سردبیر

12- چاپ مقاله پذیرش شده در فصلنامه