داوران

#

نام

نام خانوادگی

 

پست الکترونیکی

1

دکتر

اسفیدانی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

esfidani@yahoo.com

2

علی نقی

امیری

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی  دانشگاه تهران 

anamiri@ut.ac.ir

3

مجتبی

امیری

 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

mamiry@ut.ac.ir

4

فرشته

امین

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

famin@ut.ac.ir

5

رضا

برنجکار

استاد گروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران

berenjkar@ut.ac.ir

6

یحیی

بوذری نژاد

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

y_bouzarinejad@ut.ac.ir

7

علی

پیران نژاد

 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

pirannejad@ut.ac.ir

8

دکتر

پوراشرف

 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام

yasan_ashraf@yahoo.com

9

محمد

تابان

گروه مدیریت ، دانشگاه ایلام

taab1351@ut.ac.ir

10

دکتر

جمشیدی ها

استاددانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

gjamshidi@ut.ac.ir

11

خانم

حاجی حیدری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

nhheidari@ut.ac.ir

12

علی

حیدری

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

aheidary@ut.ac.ir

13

دکتر

یداللهی

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

jfarsi@ut.ac.ir

14

فاطمه

راغب

دکتری خط مشی گذاری دانشگاه تهران

f.ragheb@ut.ac.ir

15

عباسعلی

رستگار

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان

a_rastgar_2005@yahoo.com

16

داود

رنجبران

دانشیار علوم نظری و مطالعات عالی هنر

davodranjbaran@yahoo.com

17

دکتر

روشندل

استادگروه مدیریت دانشگاه تهران

arbatani@ut.ac.ir

18

سعید

رئوفی

دکتری مدیریت پردیس البرز دانشگاه تهران

saeedraoufi1341@gmail.com

19

حسن

زارعی متین

 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

matin@ut.ac.ir

20

دکتر

سیف

 استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

seif@ut.ac.ir

21

حسین

شیبانی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه دامغان

hosein_sheybani@yahoo.com

22

دکتر

شریفی

دکتری منابع انسانی دانشگاه تهران

m.sharifee58@gmail.com

23

دکتر

طالقانی

 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ghtaleghani@yahoo.com

24

غزاله

طاهری

 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

taheriattar@gmail.com

25

دکتر

طهماسبی

 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

rtahmasebi@ut.ac.ir

26

خانم

عباسی

 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

t.abbasi@ut.ac.ir

27

خانم

فیاضی

 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mfayyazi@ut.ac.ir

28

آرین

قلی پور

 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

agholipor@ut.ac.ir

29

دکتر

گل محمدی

 استادیار گروه معارف دانشگاه تهران

gmohamad@ut.ac.ir

30

دکتر جعفر

محرمی

 

arashmoharami@gmail.com

31

شهناز

محمدی

عضو هیئت علمی گروه روان­شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

smohammadi777@yahoo.com

32

حبیب

محمدنژاد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

chavooshi313@yahoo.com

33

دکتر

مختاریان پور

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mokhtarianpour@ut.ac.ir

34

خانم بیتا

مشایخی

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mashaykhi@ut.ac.ir

35

دکتر

مصباح الهدی باقری

استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق

mesbab@yahoo.com

37

دکتر

موسی خانی

دانشیار گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mosakhani@ut.ac.ir

38

عباس

نرگسیان

 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

anargesian@ut.ac.ir

39

حسنعلی

نعمتی شمس آباد

استادیار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

nemati@ut.ac.ir

40

صیدمهدی

ویسه

استادیار دانشکده مدیریت   دانشگاه ایلام

amir7912000@yahoo.com

41

جواد

فقیهی پور

دکتری منابع انسانی و عضو علمی دانشگاه افسری امام علی

ja.faghihi@ut.ac.ir